Автору

Шановні автори!

 

Звертаємо Вашу увагу, що до наукового збірника приймаються для розгляду і подальшого double-blind (подвійного «сліпого» (анонімного) рецензування) тільки ті статті, які є самостійними науковими дослідженнями, що не містять плагіат, не публікувалися раніше і не знаходяться на розгляді в інших виданнях.

 

За умовами редакційної політики наукового збірника автор / співавтори можуть опублікувати тільки одну статтю в поточному випуску!

 

Приймаються до розгляду статті не більше трьох співавторів.

 

Умови прийому та опублікування статті:

 

стаття подається українською, англійською, польською або французькою мовою. Прохання до авторів: стежити за якістю перекладу. Автоматизований переклад не допускається!

Припускається не більше однієї статті від автора у випуску. Максимальна кількість співавторів у статті - три.

Рукописи проходять незалежне "сліпе" рецензування.

 

Черговість публікації статей визначається реєстраційною датою їх надходження до редакції. Роботи, присвячені особливо актуальним проблемам науки, а також містять принципово нову інформацію, можуть, за рішенням редакційної колегії, бути опубліковані позачергово.

Редколегія може не поділяти точку зору авторів.

Оформлення рукописів статей.

Стаття повинна містити наступні елементи:

вступ;

постановку проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими і практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розпочато вирішення даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;

формулювання цілей статті;

виклад основного матеріалу дослідження;

висновки з дослідження та перспективи подальших досліджень в даному напрямку.

 

Список використаних джерел оформлюється за стилем АРА. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку. Небажані посилання на словникові видання та праці навчально-методичного характеру (методичні вказівки, посібники, підручники), самоцитування.

 

Приклад оформлення бібліографії: 

 

Після списку джерел надається його транслітерований латиницею варіант (References). Зразок оформлення: Stepovyk, D. (1990). Dukhovni skarby Ukrayiny [Spiritual treasures of Ukraine]. Kyyiv: Veselka [in Ukrainian]

 

 

Технічне оформлення:

обсяг статті - від 0,5 до 1 авт.арк. (20000-40000 знаків);

Робочі мови-українська, англійська, польська, французька;

текст подається в текстовому редакторі МЅ Word OC Windows через інтервал 1,5, шрифт Таймс New Romаn, кегль 14, абзац 1,25 см, поля - 2 см;

По лівому краю:

 

Шифр УДК;

По правому краю:

Ім'я та прізвище автора (ів) (укр. та англ. мовами);

Вчене звання, вчений ступінь, посада, ORCID (укр. та англ. мовами);

Місце роботи (укр. та англ. мовами);

Назва статті (укр. та англ. мовами);

 

По ширині:

Анотація українською мовою (1800 знаків без пробілів);

Анотація англійською мовою (1800 знаків без пробілів);

Ключові слова українською мовою (7-10 слів);

Ключові слова англійською мовою (7-10 слів);

Текст статті;

Література;

References.

Цитування оформляється за принципом: [34, с.23]. Ілюстрації даються тільки в разі необхідності.

 

Публікація здійснюється на безоплатній основі.

 ПДФ-версія збірника надається авторам безкоштовно. 

 

ChatGPT

Large Language Models (LLMs), такі як ChatGPT від компанії OpenAI, не відповідають нашим вимогам щодо авторства. Присвоєння авторства несе відповідальність за статтю, що не може бути адекватно застосовано до LLM. Використання LLM в дослідженні має бути належним чином задокументовано в розділі Методи рукопису або у відповідній альтернативній частині, якщо розділ Методи недоступний.