https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/feed Арт-простір 2020-11-03T08:52:07+00:00 Зайцева Вероніка Іванівна v.zaitseva@kubg.edu.ua Open Journal Systems <p><strong>«АРТ-простір» </strong><strong>.&nbsp;</strong>Збірник видається двічі раз на рік. Публікуються матеріали, присвячені актуальний питанням теорії та історії культури, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, архітектури та дизайну. Запрошуються до співпраці науковці, аспіранти, докторанти.</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>Розд</strong><strong>і</strong><strong>ли зб</strong><strong>і</strong><strong>рника:</strong></p> <ol> <li class="show">Культурологічні виміри мистецтва</li> <li class="show">Образотворче мистецтво. Архітектура</li> <li class="show">Декоративно-прикладне мистецтво</li> <li class="show">Дизайн</li> </ol> <p>Індексування журналу: <a href="https://scholar.google.com.ua/citations?user=L9dH-N4AAAAJ&amp;hl=ru">https://scholar.google.com.ua/citations?user=L9dH-N4AAAAJ&amp;hl=ru</a></p> <h3>&nbsp;</h3> <h3><a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=PREF=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=artsp">Наукова періодика України&nbsp;</a></h3> https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/49 Висвітлення сучасних проблем культурно-мистецького життя Києво-Печерської лаври 2020-10-30T06:57:30+00:00 Михайло Криволапов kulturolog@gmail.com Богдан Криволапов kulturolog@gmail.com <p><span class="fontstyle0">У статті висвітлено роль Києво-Печерської лаври в просвітницькій та релігійній діяльності, у вихованні багатьох поколінь діячів культури та мистецтва. Порушено важливі проблеми стану сучасної української культури, мистецтва і науки.</span> </p> 2020-04-29T00:00:00+00:00 Авторське право (c) https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/54 Підготовка художників чи ремісників? 2020-10-30T07:49:12+00:00 Малгожата Франц kulturolog@gmail.com <p><span class="fontstyle0">У статті проаналізовано ситуацію в польській мистецькій освіті після 1990 року. Зазначено, що вищу художню освіту в Польщі можна було отримати в вісімнадцяти університетах<br>і п’яти філіях в одинадцяти містах Польщі. Розглянуто складну ситуацію вищої мистецької<br>освіти, зокрема в галузі прикладного мистецтва.</span> </p> 2020-04-29T23:00:36+00:00 Авторське право (c) 2018 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/46 КАЛІГРАФІЯ – ПРЕКРАСНА ГІЛКА НА ДЕРЕВІ ШРИФТІВ 2020-10-30T07:50:48+00:00 Геннадій Задніпряний i.bratus@kubg.edu.ua <p>Статтю присвячено аналізу розвитку та сучасному стану каліграфії, скоропису. Pозглянуто проблеми вивчення каліграфії в школі.</p> 2020-04-03T08:38:08+00:00 Авторське право (c) 2018 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/56 Становлення феномену «внутрішньої еміграції» у західному науковому дискурсі 2020-10-30T07:52:55+00:00 Богдан Пилипушко i.bratus@kubg.edu.ua <p><span class="fontstyle0">У статті розкрито зміст поняття «внутрішня еміграція», здійснено аналіз матеріалів досліджень західноєвропейських та американських науковців щодо цього питання, визначено<br>наслідки феномену «внутрішньої еміграції» у посттоталітарному суспільстві.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">«внутрішня еміграція», «велика суперечка», Німеччина, контроверсійність,<br>тоталітаризм.</span> </p> 2020-05-05T11:44:29+00:00 Авторське право (c) 2020 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/48 76-річчя трагедії Бабиного Яру — культурологічний аспект 2020-10-30T07:51:41+00:00 Ivan Bratus i.bratus@kubg.edu.ua Марія Цьомик kulturolog@gmail.com <p><span class="fontstyle0">У статті розглянуто деякі аспекти минулого і сьогодення в складних процесах художнього<br>осмислення трагедії Бабиного Яру. Досліджено роль і місце художника у створенні справжньої<br>історичної пам’яті.</span> </p> 2020-04-29T20:15:00+00:00 Авторське право (c) 2018 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/57 Золотий перетин як універсальний спосіб пізнання та відображення природи в культурі 2020-10-30T07:53:30+00:00 Віктор Михалевич i.bratus@kubg.edu.ua <p><span class="fontstyle0">У статті здійснено історичний екскурс, що висвітлює розвиток теорії золотого перетину<br>та згадки про нього протягом століть, починаючи від Стародавнього Єгипту і закінчуючи<br>сучасними прикладами. Розглянуто різні точки зору, що засвідчують існування стародавніх<br>знань про золотий перетин.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">золотий перетин, пропорція, числа Фібоначчі, Модулор.</span> </p> 2020-05-05T13:21:57+00:00 Авторське право (c) 2018 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/58 «Змога пережити естетичну насолоду…» 2020-10-30T07:54:52+00:00 Ігор Срібняк i.bratus@kubg.edu.ua Мілана Срібняк i.bratus@kubg.edu.ua <p><span class="fontstyle0">У статті розкрито окремі аспекти діяльності театрально-мистецьких осередків у Калішському таборі інтернованих Військ УНР (Польща), які мали важливе значення для піднесення<br>морального духу таборян, задовольняючи їхні ностальгічні почуття за власною домівкою<br>та рідним краєм. Основним джерельним матеріалом при цьому є програмки різних мистецьких імпрез, які готувались самодіяльними колективами й представлялись увазі інтернованих вояків-українців у таборі Каліш та польській публіці.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">Калішський табір, театрально-мистецькі осередки, концерт, вечірка, театр, хор, програмка, інтерновані</span> </p> 2020-05-05T13:34:40+00:00 Авторське право (c) 2018 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/59 Штрих до ювілею Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури 2020-10-30T07:55:33+00:00 Валерій Шпортько i.bratus@kubg.edu.ua <p><span class="fontstyle0">У статті (на основі власних спогадів і вражень) автор висловлює глибоку шану викладачам<br>Київського державного художнього інституту (нині НАОМА), з якими він спілкувався і від яких<br>отримував знання та підтримку під час навчання впродовж 1968–1972 років.<br>Висловлено ставлення до реорганізації і руйнування академічної освіти в НАОМА, що впливає<br>на тенденції розвитку в мистецькій освіті України загалом.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">національна мистецька освіта, спогади, викладачі, традиції, сучасне мистецтво, виставки</span> </p> 2020-05-05T13:38:21+00:00 Авторське право (c) 2018 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/61 Жанр портрета XVII в. в контексте духовных поисков эпохи 2020-10-30T07:56:52+00:00 Владимир Кравець i.bratus@kubg.edu.ua Олександр Шило i.bratus@kubg.edu.ua <p><span class="fontstyle0">У статті аналізується портретне мистецтво Д. Веласкеса, Ф. Хальса і Рембрандта в контексті їх творчого методу і соціокультурної проблематики XVII століття.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">портрет, гуманізм, раціоналізм.</span> </p> 2020-05-05T13:54:04+00:00 Авторське право (c) 2018 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/62 Літературна спадщина Бориса Грінченка у творчості художників-графіків 2020-10-30T07:57:39+00:00 Галина Кузьменко i.bratus@kubg.edu.ua <p><span class="fontstyle0">У статті крізь призму історичних подій розкриваються особливості розвитку видавничої справи в Україні кінця ХІХ — початку ХХ століття — у період літературної діяльності<br>Бориса Грінченка. Уточнюється сутність терміна «ілюстрація», розглядається специфіка<br>розробки книжкової ілюстрації, висвітлюється роль та особливості праці художника у мистецтві створення й оздоблення книги, проводиться стислий мистецтвознавчий аналіз художніх особливостей конкретних ілюстрацій, створених художниками-графіками до творів<br>Бориса Грінченка.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">видавнича справа, мистецтво створення книги, книжкова графіка, ілюстрація.</span> </p> 2020-05-05T14:09:49+00:00 Авторське право (c) https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/63 Інтерпретація мотивів українського народного мистецтва у творчості сучасної художниці Тетяни Русецької 2020-11-03T08:52:07+00:00 Світлана Стрельцова i.bratus@kubg.edu.ua <p><span class="fontstyle0">У статті розглянуто специфіку художньої мови сучасної художниці Тетяни Русецької. Проаналізовано звернення до мотивів українського традиційного народного і декоративно-ужиткового мистецтва.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">Тетяна Русецька, Україна, ХХ століття, звернення до мотивів народного<br>мистецтва.</span></p> 2020-05-18T20:56:06+00:00 Авторське право (c) 2020 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/64 Асамбляж як художня техніка в сучасному мистецтві 2020-10-30T07:58:47+00:00 Василь Жиров i.bratus@kubg.edu.ua <p><span class="fontstyle0">У даній статті розкрито сутність понять «колаж» та «асамбляж». Дається характеристика асамбляжу як художньої техніки. Проаналізовано процес стилізації художнього образу<br>за допомогою асамбляжу.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">сучасне мистецтво, модернізм, асамбляж, колаж, рельєфна імприматура,<br>абстракціонізм, живопис, стилізація.</span> </p> 2020-05-18T21:10:13+00:00 Авторське право (c) 2020 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/65 Ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського зарубіжними художниками 2020-10-30T07:59:28+00:00 Вероніка Зайцева i.bratus@kubg.edu.ua <p><span class="fontstyle0">У статті розглянуто аспекти образно-візуальної мови ілюстрування поеми «Енеїда» Івана<br>Котляревського видатними зарубіжними майстрами книжкової графіки Німеччини, Росії,<br>Болгарії, зокрема Адальберта Штірена, Максима Ушакова-Поскочина, Івана Бекетова, Дмитра Бісті, Даніели Зекіної. Виявлено особливості стилістичних прийомів, засобів художньої<br>виразності видатних зарубіжних майстрів книжкової графіки у художній трактовці літературних образів Івана Котляревського.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">ілюстрація, «Енеїда», Іван Котляревський, Німеччина, Росія, Болгарія,<br>ХХ — початок ХХІ століття.</span> </p> 2020-05-18T21:39:17+00:00 Авторське право (c) 2020 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/66 Простір, форма, функція в художніх пошуках грузинської кераміки останніх років 2020-10-30T08:00:16+00:00 Майя Ізорія i.bratus@kubg.edu.ua <p><span class="fontstyle0">Кераміка завдяки своїм матеріалам, створенню форми та здатності до перетворення<br>в космос включає всі тенденції сучасного мистецтва. Його експозиція та типи пам’яток порівняно з іншими областями синтезують і стають ефективними в соціальному просторі.<br>У тенденціях недавнього мистецтва роль кераміки визначається основними навичками, які<br>були встановлені світськими та священними полями. При співіснуванні цих функціонально<br>різних полів прикладна естетика була зроблена з матеріалу кераміки та носієм найважливіших елементів у незначних пластичних зразках.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">грузинська кераміка, мистецтво, мистецькі пошуки, простір, пластик.</span> </p> 2020-05-18T21:55:39+00:00 Авторське право (c) 2020 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/67 Ручне ткацтво в сучасному культурному просторі України: традиція, що зникає 2020-10-30T08:00:52+00:00 Алла Буйгашева i.bratus@kubg.edu.ua <p><span class="fontstyle0">У статті висвітлено основні проблеми розвитку ткацтва. Розкрито зміст поняття «ткацтво». Розглянуто роль ручного ткацтва у сучасному культурному просторі. Значну увагу<br>приділено практичній діяльності студентів у вивченні гобеленного мистецтва. Проаналізовано сучасну творчість майстрів ткацького мистецтва України.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">ткацтво, килим, гобелен, сучасний культурний простір України.</span> </p> 2020-05-18T22:17:48+00:00 Авторське право (c) 2020 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/68 Формування архетипу жіночого божества у декоративно-прикладному мистецтві України 2020-10-30T08:01:35+00:00 Ольга Коновалова i.bratus@kubg.edu.ua <p><span class="fontstyle0"><br></span><span class="fontstyle2">У статті з’ясовуються витоки та аналізується семантика сакральної фігури жінки-богині<br>у декоративно-прикладному мистецтві архаїчних культур на теренах України. Досліджується зв’язок релігійних вірувань із зображеннями стилізованих жіночих фігур на керамічних<br>виробах культури Трипілля-Кукутені та у торевтиці Скіфії.<br></span><span class="fontstyle3">Ключові слова: </span><span class="fontstyle2">декоративно-прикладне мистецтво, Трипілля-Кукутень, Скіфія, орнаментика, архетип, образ жінки.</span></p> 2020-05-20T20:51:33+00:00 Авторське право (c) 2020 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/69 Синтез традицій і новацій у сучасному писанкарстві України 2020-10-30T08:02:15+00:00 Віта Зіневич i.bratus@kubg.edu.ua <p><span class="fontstyle0">У статті розкрито особливості українського писанкарства на сучасному етапі. Проаналізовано зміни у традиційному декорі писанок та новаційні прийоми у писанкарстві. Зазначено, що тяглість традицій має позитивний вплив на етнічну ідентичність, зміцнює комунікативні зв’язки між поколіннями, сприяє передачі життєвого досвіду.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">писанка, традиції, сучасність, дряпанка, мальованка.</span> </p> 2020-05-20T21:07:07+00:00 Авторське право (c) 2020 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/70 Інтегрування творів образотворчого мистецтва в дизайн середовища на прикладі творчості Євгенії Гапчинської 2020-10-30T08:02:43+00:00 Ольга Школьная i.bratus@kubg.edu.ua <p><span class="fontstyle0">Творчість однієї з провідних сучасних художниць України Євгенії Гапчинської нині широко відома не лише на батьківщині, а й поза її межами. Розробивши власний брендинговий стиль,<br>мисткиня, що позиціонує себе як «постачальник щастя № 1», активно працює над маркетинговими схемами інтеграції напрацьованого в образотворчому мистецтві доробку<br>в сферу графічного дизайну, веб-дизайну, дизайну одягу й інтер’єру.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">Україна, Євгенія Гапчинська, бренд, дизайн графічний, веб-дизайн, дизайн одягу й інтер’єру</span> </p> 2020-05-20T23:08:25+00:00 Авторське право (c) 2020 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/71 До питання про семантичний ореол друкованої художньої форми (на прикладі обкладинок Володимира Фаворського і Дмитра Мітрохіна початку 1920-х рр.) 2020-10-30T08:03:40+00:00 Андрій Пучков i.bratus@kubg.edu.ua <p><span class="fontstyle0">На основі запропонованого поняття «семантичний ореол книжкової обкладинки» зроблено<br>спробу показати взаємозв’язок художньої традиції і образного новаторства, співвідношення графічного і розумового в обкладинках першої половини 1920-х рр.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">семантичний ореол книжкової обкладинки, традиція і новаторство, Володимир Фаворський, Дмитро Мітрохін, Георгій Нарбут.</span> </p> 2020-05-20T23:40:57+00:00 Авторське право (c) 2020 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/72 Особливості художньої експозиції дитячих творчих робіт у дизайні інтер’єру спеціалізованих закладів для дітей 2020-10-30T08:50:47+00:00 Анна Володимирівна Коваль-Цепова i.bratus@kubg.edu.ua <p><span class="fontstyle0">У статті розглядаються особливості експозиції дитячих творчих робіт в інтер’єрах спеціалізованих закладів для дітей, які потребують соціальної реабілітації. Важливим аспектом<br>реабілітації є формування виставкової експозиції з урахуванням композиційної цілісності<br>архітектурного простору. Аналізується вплив виставкової діяльності на психічний розвиток дітей, які там проживають.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">виставкова діяльність, експозиція, дитячі творчі роботи, архітектурний<br>простір, композиційна цілісність.</span></p> 2020-10-30T08:50:46+00:00 Авторське право (c) 2020 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/73 Знакові системи в дизайні у контексті інноваційних методів навчання 2020-10-30T08:48:04+00:00 Алла Поліщук i.bratus@kubg.edu.ua <p><span class="fontstyle0">У статті розглядаються знакові системи в дизайні у контексті інноваційних методів, які<br>використовуються у системі сучасного освітнього процесу. Визначаються характерні особливості засобів знакових систем, форм і методів інноваційного навчання, розкривається<br>специфіка їх використання.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">знакові системи, символи, візуальна комунікація, метод інтеграційного навчання, метод проекту</span> </p> 2020-10-30T08:47:33+00:00 Авторське право (c) 2020 Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/47 Barbalat Стародавня техніка гарячої емалі. Емаль у якості дорогоцінних вставок в ювелірних виробах 2020-10-30T08:04:28+00:00 Олександра Барбалат i.bratus@kubg.edu.ua <p>У статті розкрито основні принципи формування форми та змісту, а також, технічні засоби розкриття теми в процесі виготовлення творів мистецтва в техніці гарячої емалі. На основі робіт автора наведено приклади застосування техніки художньої гарячої емалі у якості дорогоцінних вставок в ювелірних виробах.</p> 2020-04-03T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2018 Арт-простір