Арт-простір https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal <p><strong>«АРТ-простір» </strong><strong>.&nbsp;</strong>Збірник видається двічі раз на рік. Публікуються матеріали, присвячені актуальний питанням теорії та історії культури, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, архітектури та дизайну. Запрошуються до співпраці науковці, аспіранти, докторанти.</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>Розд</strong><strong>і</strong><strong>ли зб</strong><strong>і</strong><strong>рника:</strong></p> <ol> <li class="show">Культурологічні виміри мистецтва</li> <li class="show">Образотворче мистецтво. Архітектура</li> <li class="show">Декоративно-прикладне мистецтво</li> <li class="show">Дизайн</li> </ol> <p>Індексування журналу: <a href="https://scholar.google.com.ua/citations?user=L9dH-N4AAAAJ&amp;hl=ru">https://scholar.google.com.ua/citations?user=L9dH-N4AAAAJ&amp;hl=ru</a></p> <h3>&nbsp;</h3> <h3><a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=PREF=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=artsp">Наукова періодика України&nbsp;</a></h3> uk-UA Арт-простір Висвітлення сучасних проблем культурно-мистецького життя Києво-Печерської лаври https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/49 <p><span class="fontstyle0">У статті висвітлено роль Києво-Печерської лаври в просвітницькій та релігійній діяльності, у вихованні багатьох поколінь діячів культури та мистецтва. Порушено важливі проблеми стану сучасної української культури, мистецтва і науки.</span> </p> Михайло Криволапов Богдан Криволапов Авторське право (c) 2020-04-29 2020-04-29 3 2 7 10.28925/2519-4135.4.2018.3.1 Підготовка художників чи ремісників? https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/54 <p><span class="fontstyle0">У статті проаналізовано ситуацію в польській мистецькій освіті після 1990 року. Зазначено, що вищу художню освіту в Польщі можна було отримати в вісімнадцяти університетах<br>і п’яти філіях в одинадцяти містах Польщі. Розглянуто складну ситуацію вищої мистецької<br>освіти, зокрема в галузі прикладного мистецтва.</span> </p> Малгожата Франц Авторське право (c) 2018 Арт-простір 2020-04-29 2020-04-29 3 8 11 10.28925/2519-4135.4.2018.3.2 КАЛІГРАФІЯ – ПРЕКРАСНА ГІЛКА НА ДЕРЕВІ ШРИФТІВ https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/46 <p>Статтю присвячено аналізу розвитку та сучасному стану каліграфії, скоропису. Pозглянуто проблеми вивчення каліграфії в школі.</p> Геннадій Задніпряний Авторське право (c) 2018 Арт-простір 2020-04-03 2020-04-03 3 13 18 10.28925/2519-4135.4.2018.3.3 Становлення феномену «внутрішньої еміграції» у західному науковому дискурсі https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/56 <p><span class="fontstyle0">У статті розкрито зміст поняття «внутрішня еміграція», здійснено аналіз матеріалів досліджень західноєвропейських та американських науковців щодо цього питання, визначено<br>наслідки феномену «внутрішньої еміграції» у посттоталітарному суспільстві.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">«внутрішня еміграція», «велика суперечка», Німеччина, контроверсійність,<br>тоталітаризм.</span> </p> Богдан Пилипушко Авторське право (c) 2020 Арт-простір 2020-05-05 2020-05-05 3 19 24 10.28925/2519-4135.4.2018.3.4 76-річчя трагедії Бабиного Яру — культурологічний аспект https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/48 <p><span class="fontstyle0">У статті розглянуто деякі аспекти минулого і сьогодення в складних процесах художнього<br>осмислення трагедії Бабиного Яру. Досліджено роль і місце художника у створенні справжньої<br>історичної пам’яті.</span> </p> Ivan Bratus Марія Цьомик Авторське право (c) 2018 Арт-простір 2020-04-29 2020-04-29 3 25 28 10.28925/2519-4135.4.2018.3.5 Золотий перетин як універсальний спосіб пізнання та відображення природи в культурі https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/57 <p><span class="fontstyle0">У статті здійснено історичний екскурс, що висвітлює розвиток теорії золотого перетину<br>та згадки про нього протягом століть, починаючи від Стародавнього Єгипту і закінчуючи<br>сучасними прикладами. Розглянуто різні точки зору, що засвідчують існування стародавніх<br>знань про золотий перетин.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">золотий перетин, пропорція, числа Фібоначчі, Модулор.</span> </p> Віктор Михалевич Авторське право (c) 2018 Арт-простір 2020-05-05 2020-05-05 3 29 31 10.28925/2519-4135.4.2018.3.6 «Змога пережити естетичну насолоду…» https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/58 <p><span class="fontstyle0">У статті розкрито окремі аспекти діяльності театрально-мистецьких осередків у Калішському таборі інтернованих Військ УНР (Польща), які мали важливе значення для піднесення<br>морального духу таборян, задовольняючи їхні ностальгічні почуття за власною домівкою<br>та рідним краєм. Основним джерельним матеріалом при цьому є програмки різних мистецьких імпрез, які готувались самодіяльними колективами й представлялись увазі інтернованих вояків-українців у таборі Каліш та польській публіці.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">Калішський табір, театрально-мистецькі осередки, концерт, вечірка, театр, хор, програмка, інтерновані</span> </p> Ігор Срібняк Мілана Срібняк Авторське право (c) 2018 Арт-простір 2020-05-05 2020-05-05 3 32 39 10.28925/2519-4135.4.2018.3.7 Штрих до ювілею Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/59 <p><span class="fontstyle0">У статті (на основі власних спогадів і вражень) автор висловлює глибоку шану викладачам<br>Київського державного художнього інституту (нині НАОМА), з якими він спілкувався і від яких<br>отримував знання та підтримку під час навчання впродовж 1968–1972 років.<br>Висловлено ставлення до реорганізації і руйнування академічної освіти в НАОМА, що впливає<br>на тенденції розвитку в мистецькій освіті України загалом.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">національна мистецька освіта, спогади, викладачі, традиції, сучасне мистецтво, виставки</span> </p> Валерій Шпортько Авторське право (c) 2018 Арт-простір 2020-05-05 2020-05-05 3 40 44 10.28925/2519-4135.4.2018.3.8 Жанр портрета XVII в. в контексте духовных поисков эпохи https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/61 <p><span class="fontstyle0">У статті аналізується портретне мистецтво Д. Веласкеса, Ф. Хальса і Рембрандта в контексті їх творчого методу і соціокультурної проблематики XVII століття.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">портрет, гуманізм, раціоналізм.</span> </p> Владимир Кравець Олександр Шило Авторське право (c) 2018 Арт-простір 2020-05-05 2020-05-05 3 45 49 10.28925/2519-4135.4.2018.3.9 Літературна спадщина Бориса Грінченка у творчості художників-графіків https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/62 <p><span class="fontstyle0">У статті крізь призму історичних подій розкриваються особливості розвитку видавничої справи в Україні кінця ХІХ — початку ХХ століття — у період літературної діяльності<br>Бориса Грінченка. Уточнюється сутність терміна «ілюстрація», розглядається специфіка<br>розробки книжкової ілюстрації, висвітлюється роль та особливості праці художника у мистецтві створення й оздоблення книги, проводиться стислий мистецтвознавчий аналіз художніх особливостей конкретних ілюстрацій, створених художниками-графіками до творів<br>Бориса Грінченка.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">видавнича справа, мистецтво створення книги, книжкова графіка, ілюстрація.</span> </p> Галина Кузьменко Авторське право (c) 2020-05-05 2020-05-05 3 50 67 10.28925/2519-4135.4.2018.3.10 Інтерпретація мотивів українського народного мистецтва у творчості сучасної художниці Тетяни Русецької https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/63 <p><span class="fontstyle0">У статті розглянуто специфіку художньої мови сучасної художниці Тетяни Русецької. Проаналізовано звернення до мотивів українського традиційного народного і декоративно-ужиткового мистецтва.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">Тетяна Русецька, Україна, ХХ століття, звернення до мотивів народного<br>мистецтва.</span></p> Світлана Стрельцова Авторське право (c) 2020 Арт-простір 2020-05-18 2020-05-18 3 68 72 10.28925/2519-4135.4.2018.3.11 Асамбляж як художня техніка в сучасному мистецтві https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/64 <p><span class="fontstyle0">У даній статті розкрито сутність понять «колаж» та «асамбляж». Дається характеристика асамбляжу як художньої техніки. Проаналізовано процес стилізації художнього образу<br>за допомогою асамбляжу.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">сучасне мистецтво, модернізм, асамбляж, колаж, рельєфна імприматура,<br>абстракціонізм, живопис, стилізація.</span> </p> Василь Жиров Авторське право (c) 2020 Арт-простір 2020-05-18 2020-05-18 3 73 75 10.28925/2519-4135.4.2018.3.12 Ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського зарубіжними художниками https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/65 <p><span class="fontstyle0">У статті розглянуто аспекти образно-візуальної мови ілюстрування поеми «Енеїда» Івана<br>Котляревського видатними зарубіжними майстрами книжкової графіки Німеччини, Росії,<br>Болгарії, зокрема Адальберта Штірена, Максима Ушакова-Поскочина, Івана Бекетова, Дмитра Бісті, Даніели Зекіної. Виявлено особливості стилістичних прийомів, засобів художньої<br>виразності видатних зарубіжних майстрів книжкової графіки у художній трактовці літературних образів Івана Котляревського.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">ілюстрація, «Енеїда», Іван Котляревський, Німеччина, Росія, Болгарія,<br>ХХ — початок ХХІ століття.</span> </p> Вероніка Зайцева Авторське право (c) 2020 Арт-простір 2020-05-18 2020-05-18 3 76 80 10.28925/2519-4135.4.2018.3.13 Простір, форма, функція в художніх пошуках грузинської кераміки останніх років https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/66 <p><span class="fontstyle0">Кераміка завдяки своїм матеріалам, створенню форми та здатності до перетворення<br>в космос включає всі тенденції сучасного мистецтва. Його експозиція та типи пам’яток порівняно з іншими областями синтезують і стають ефективними в соціальному просторі.<br>У тенденціях недавнього мистецтва роль кераміки визначається основними навичками, які<br>були встановлені світськими та священними полями. При співіснуванні цих функціонально<br>різних полів прикладна естетика була зроблена з матеріалу кераміки та носієм найважливіших елементів у незначних пластичних зразках.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">грузинська кераміка, мистецтво, мистецькі пошуки, простір, пластик.</span> </p> Майя Ізорія Авторське право (c) 2020 Арт-простір 2020-05-18 2020-05-18 3 81 85 10.28925/2519-4135.4.2018.3.14 Ручне ткацтво в сучасному культурному просторі України: традиція, що зникає https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/67 <p><span class="fontstyle0">У статті висвітлено основні проблеми розвитку ткацтва. Розкрито зміст поняття «ткацтво». Розглянуто роль ручного ткацтва у сучасному культурному просторі. Значну увагу<br>приділено практичній діяльності студентів у вивченні гобеленного мистецтва. Проаналізовано сучасну творчість майстрів ткацького мистецтва України.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">ткацтво, килим, гобелен, сучасний культурний простір України.</span> </p> Алла Буйгашева Авторське право (c) 2020 Арт-простір 2020-05-18 2020-05-18 3 86 89 10.28925/2519-4135.4.2018.3.15 Формування архетипу жіночого божества у декоративно-прикладному мистецтві України https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/68 <p><span class="fontstyle0"><br></span><span class="fontstyle2">У статті з’ясовуються витоки та аналізується семантика сакральної фігури жінки-богині<br>у декоративно-прикладному мистецтві архаїчних культур на теренах України. Досліджується зв’язок релігійних вірувань із зображеннями стилізованих жіночих фігур на керамічних<br>виробах культури Трипілля-Кукутені та у торевтиці Скіфії.<br></span><span class="fontstyle3">Ключові слова: </span><span class="fontstyle2">декоративно-прикладне мистецтво, Трипілля-Кукутень, Скіфія, орнаментика, архетип, образ жінки.</span></p> Ольга Коновалова Авторське право (c) 2020 Арт-простір 2020-05-20 2020-05-20 3 90 92 10.28925/2519-4135.4.2018.3.16 Синтез традицій і новацій у сучасному писанкарстві України https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/69 <p><span class="fontstyle0">У статті розкрито особливості українського писанкарства на сучасному етапі. Проаналізовано зміни у традиційному декорі писанок та новаційні прийоми у писанкарстві. Зазначено, що тяглість традицій має позитивний вплив на етнічну ідентичність, зміцнює комунікативні зв’язки між поколіннями, сприяє передачі життєвого досвіду.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">писанка, традиції, сучасність, дряпанка, мальованка.</span> </p> Віта Зіневич Авторське право (c) 2020 Арт-простір 2020-05-20 2020-05-20 3 93 96 10.28925/2519-4135.4.2018.3.17 Інтегрування творів образотворчого мистецтва в дизайн середовища на прикладі творчості Євгенії Гапчинської https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/70 <p><span class="fontstyle0">Творчість однієї з провідних сучасних художниць України Євгенії Гапчинської нині широко відома не лише на батьківщині, а й поза її межами. Розробивши власний брендинговий стиль,<br>мисткиня, що позиціонує себе як «постачальник щастя № 1», активно працює над маркетинговими схемами інтеграції напрацьованого в образотворчому мистецтві доробку<br>в сферу графічного дизайну, веб-дизайну, дизайну одягу й інтер’єру.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">Україна, Євгенія Гапчинська, бренд, дизайн графічний, веб-дизайн, дизайн одягу й інтер’єру</span> </p> Ольга Школьная Авторське право (c) 2020 Арт-простір 2020-05-20 2020-05-20 3 97 100 10.28925/2519-4135.4.2018.3.18 До питання про семантичний ореол друкованої художньої форми (на прикладі обкладинок Володимира Фаворського і Дмитра Мітрохіна початку 1920-х рр.) https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/71 <p><span class="fontstyle0">На основі запропонованого поняття «семантичний ореол книжкової обкладинки» зроблено<br>спробу показати взаємозв’язок художньої традиції і образного новаторства, співвідношення графічного і розумового в обкладинках першої половини 1920-х рр.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">семантичний ореол книжкової обкладинки, традиція і новаторство, Володимир Фаворський, Дмитро Мітрохін, Георгій Нарбут.</span> </p> Андрій Пучков Авторське право (c) 2020 Арт-простір 2020-05-20 2020-05-20 3 101 110 10.28925/2519-4135.4.2018.3.19 Особливості художньої експозиції дитячих творчих робіт у дизайні інтер’єру спеціалізованих закладів для дітей https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/72 <p><span class="fontstyle0">У статті розглядаються особливості експозиції дитячих творчих робіт в інтер’єрах спеціалізованих закладів для дітей, які потребують соціальної реабілітації. Важливим аспектом<br>реабілітації є формування виставкової експозиції з урахуванням композиційної цілісності<br>архітектурного простору. Аналізується вплив виставкової діяльності на психічний розвиток дітей, які там проживають.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">виставкова діяльність, експозиція, дитячі творчі роботи, архітектурний<br>простір, композиційна цілісність.</span></p> Анна Володимирівна Коваль-Цепова Авторське право (c) 2020 Арт-простір 2020-10-30 2020-10-30 3 111 116 10.28925/2519-4135.4.2018.3.20 Знакові системи в дизайні у контексті інноваційних методів навчання https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/73 <p><span class="fontstyle0">У статті розглядаються знакові системи в дизайні у контексті інноваційних методів, які<br>використовуються у системі сучасного освітнього процесу. Визначаються характерні особливості засобів знакових систем, форм і методів інноваційного навчання, розкривається<br>специфіка їх використання.<br></span><span class="fontstyle2">Ключові слова: </span><span class="fontstyle0">знакові системи, символи, візуальна комунікація, метод інтеграційного навчання, метод проекту</span> </p> Алла Поліщук Авторське право (c) 2020 Арт-простір 2020-10-30 2020-10-30 3 117 119 10.28925/2519-4135.4.2018.3.21 Barbalat Стародавня техніка гарячої емалі. Емаль у якості дорогоцінних вставок в ювелірних виробах https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/47 <p>У статті розкрито основні принципи формування форми та змісту, а також, технічні засоби розкриття теми в процесі виготовлення творів мистецтва в техніці гарячої емалі. На основі робіт автора наведено приклади застосування техніки художньої гарячої емалі у якості дорогоцінних вставок в ювелірних виробах.</p> Олександра Барбалат Авторське право (c) 2018 Арт-простір 2020-04-03 2020-04-03 3 120 122 10.28925/2519-4135.4.2018.3.22