Політична ангажованість І.Я. Франка в контексті дискусії про місію митця

Марія Михайлівна Рогожа

Анотація


У статті висвітлено дискурс європейських інтелектуалів щодо місії інтелектуала, митця у громадянському житті Європи. У такому контексті представлено ціннісні виміри суспільно-політичної діяльності видатного діяча української культури І.Я. Франка. Автор доходить висновку про те, що, випереджаючи час, Франко чітко провадив у життя ідею політичної ангажованості митця.
Ключові слова: І.Я. Франко, митець, інтелектуал, ангажованість митця, найвищі цінності.
Рогожа М.М.
Политическая ангажированность И.Я. Франко
в контексте дискуссии о миссии художника
В статье освещается дискурс европейских интеллектуалов по вопросу о миссии интеллектуала, художника в гражданской жизни Европы. В таком контексте представлены ценностные доминанты общественно-политической деятельности выдающегося деятеля украинской культуры И.Я. Франко. Автор приходит к выводу, что, опережая время, Франко четко воплощал в жизнь идею политической ангажированности художника.
Ключевые слова: И.Я. Франко, художник, интеллектуал, ангажированность художника, высшие ценности.
Mariia Rohozha
I. Ya. Franko’s political engagement in the context of discussion on the mission of an artist
The discourse of European intellectuals on the mission of an intellectual, an artist in public life of Europe is analyzed in the paper. Axiological dimension of the prominent Ukrainian culture figure I. Ya. Franko public activity is outlined in such context. The author concludes that Franko, surpassing his time, exactly realized in his life the idea of political engagement of an artist.
Key words: I. Ya. Franko, artist, intellectual, engagement of an artist, higher values.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бенда Ж. Предательство интеллектуалов / Ж. Бенда ; [пер. с фр.]. — М. : ИРИСЭН, Мысль, Социум, 2009. — 310 с.

Герей В. Вражаючі факти про Івана Франка [Електронний ресурс] / В. Герей // На скрижалях. — Режим доступу : https://na-skryzhalyah.blogspot.com/2016/04/blog-post_10.html

Кристоф Ш. Интеллектуалы во Франции: Вторая половина XIX века / Ш. Кристоф ; [пер. с фр.]. — М. : Новое издательство, 2005. — 328 с.

Мазепа В. Культуроцентризм світогляду Івана Франка / В. Мазепа. — К. : ПАРАПАН, 2004. — 232 с.

Манн Т. Художник и общество : сборник / Т. Манн ; составл. и предисл. С. Анта. — М. : Радуга, 1986. — С. 197–207.

Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. — К. : АртЕк, 1999. — 728 с.

Пушик П. Етико-гуманістична концепція Івана Франка : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.07 «Етика» / П. Пушик. — Київ, 2008. — 16 с.

Сартр Ж.П. Что такое литература / Ж.П. Сартр ; [пер. с фр.] // Что такое литература? Слова. — Мн. : ООО «Попурри», 1999. — 448 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.