Автору

Як подати статтю?

Як подати статтю?

Необхідно зареєструватися в системі http://art-space.kubg.edu.ua та подати статтю відповідно до вимог.

Авторська Угода

Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є:

 • перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»);
 • здійснення редколегією внутрішнього рецензування статей та організація зовнішнього (пп. 2.10, 2.11 Наказу МОН України від 17 жовтня 2012 року № 1111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);
 • перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними стандартами України (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»; ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) «Реферат и аннотация. Общие требования»; ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».

          Редколегія організовує рецензування статей, інформує автора електронною поштою про результат розгляду.

 

Вимоги до матеріалів:

 • статті осіб, які не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією, підписаною доктором чи кандидатом наук (фахівцем за профілем);
 • авторами з Києва подається електронна версія статті та її друкований варіант. Автори з інших міст та країн надсилають матеріали електронною поштою. Обов’язковим є підтвердження редколегією прийняття матеріалу до друку;
 • стаття, у якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без посилання на джерело, не повертається на доопрацювання та не публікується, а її автор може подати до редколегії інший матеріал. У разі повторного виявлення запозичень редакція залишає за собою право відмовити у публікаціях матеріалів даного автора;
 • автор разом з матеріалами подає авторську довідку – відомості про автора українською, російською та англійською мовами, що містять прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду з зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора, контактну інформацію (номер телефону, адресу електронної пошти). Авторська довідка подається окремим файлом.

Правила оформлення та шаблон статті

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку» (Витяг з Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1);
 • список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ 3582-97. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку. Не бажані посилання на словникові видання та праці навчально-методичного характеру (методичні вказівки, посібники, підручники).

Технічне оформлення

 • обсяг статті – від 0,25 до 0,5 авт.арк. (10000-20000 знаків);
 • мови – українська, російська, англійська, німецька, іспанська, польська, італійська, французька;
 • текст подається у текстовому редакторі МS Word OC Windows через інтервал 1,5, шрифт Тimes New Romen, кегль 14, абзац 1 см, поля – 2 см;
 • стаття повинна містити номер УДК (у лівому верхньому куті першого аркуша);
 • порядок розташування матеріалу: у правому верхньому куті – прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання і місце роботи автора. Назва статті друкується великими літерами симетрично до тексту. Під назвою подаються анотації українською, російською та англійською мовами з обов’язковим перекладом назви статті та ПІБ автора та ключовими словами (5-10), далі – текст статті;
 • цитування оформлюється у тексті в круглих дужках із зазначенням ПІБ автора та року видання друкованої праці, наприклад: (М.  Алпатов, 2011), посилання на цитовані джерела оформлюються у тексті в квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, наприклад: [2, 17-18], [98; 117; 201].

          Після статті подається список джерел в алфавітному порядку з наскрізною нумерацією відповідно до чинних вимог. До статті додається авторська довідка.

          Вартість публікації - уточнюйте за адресою art-space@kubg.edu.ua.