Розвиток поліфункціональних комплексів високогір’я в Україні кінця ХІХ першої половини ХХ ст.

Ольга Вікторівна Кузюра-Сметана

Анотація


У статті висвітлено дослідження генези поліфункціональних комплексів високогір’я як окремого напряму будівництва в контексті найважливіших історичних та соціокультурних чинників. Визначено основні фактори їх появи, сформовано історію розвитку цих об’єктів на тлі наукового й краєзнавчо-туристського руху в зазначений період.
Ключові слова: поліфункціональний комплекс високогір’я, будівництво, краєзнавство, піший туризм, рекреація, притулок, гірський курорт.
Кузюра-Сметана О.В.
Развитие полифункциональных комплексов высокогорья в Украине
конца XIX — первой половины XX в.
Статья посвящена исследованию генезиса полифункциональных комплексов высокогорья как отдельного направления строительства в контексте важнейших исторических и социокультурных факторов. Определены основные факторы их появления, сформирована история развития данных объектов на фоне научного и краеведческо-туристского движения в указанный период.
Ключевые слова: полифункциональный комплекс высокогорья, строительство, краеведение, пеший туризм, рекреация, приют, горный курорт.
Olga Kuzyura-Smetana
Development of multifunctional complexes of highlands in Ukraine
in late 19th — first half of 20th century
The article investigates the genesis of multifunctional complexes of highlands as a separate area of construction in the context of the major historical and sociocultural factors. The main factors of their appearance and history of these objects on the background of research and local history and tourist traffic during this period are determinded.
Key words: multifunctional complexes of highlands, construction, local history, hiking, recreation, shelter, a mountain resort.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білецький Б. Товариство «Плай»: зародження, розвиток і діяльність (До 90-річчя від дня утворення) / Б. Білецький, Р. Гищук // Відродження. — 2014. — № 42. — С. 14–15.

Брусак В. Історія розвитку, сучасний стан та перспективи рекреаційної діяльності у національному природному парку «Гуцульщина» / В. Брусак, Ю. Зінько, М. Майданський // Збірник метод. матер. з питань рекреаційно-туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду. — К., 2011. — С. 81–93.

Гаврилів Б. Розвиток українського історичного краєзнавства на Прикарпатті (XIX — початок XX ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 «Історія України» / Б. Гаврилів ; Чернівецький держ. ун-т. ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 1996. — 24 с.

Гудима Ю. Знакування туристських шляхів в Україні: історія та сьогодення / Ю. Гудима // Карпати. Туризм. Відпочинок. — 2008. — № 3. (27) — С. 11–16.

Історія Осмолодської пущі / [упоряд. І. Бойчук]. — Львів : Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, 1998. — 145 с.

Карашецький Я. Формування будівель гірських туристичних притулків / Я. Карашецький, Ю. Рочняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Архітектура. — Львів : Вид-во Львівської політехніки. — 2010. — № 674. — С. 72–79.

Карецман В. Історичне краєзнавство на Закарпатті початку ХІХ — 30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.02 «Всесвітня історія» / В. Керецман. — Ужгород, 1995. — 23 с.

Карпатська Україна: документи і матеріали, хроніка подій, персоналії. Т. 1 / [Закарпатська обласна державна адміністрація, Закарпатська обласна рада, Галузевий державний архів Служби безпеки України [та ін.] / [голова редкол. М. Попович, упоряд.: О. Довганич, О. Корсун, О. Пагія]. — Ужгород : Закарпаття. — 2009. — 756 с.

Карпатська Україна: документи і матеріали, хроніка подій, персоналії. Т. 2 / [Закарпатська обласна державна адміністрація, Закарпатська обласна рада, Галузевий державний архів Служби безпеки України [та ін.] / [голова редкол. М. Попович, упоряд.: О. Довганич, О. Корсун, О. Пагія]. — Ужгород : Закарпаття. — 2010. — 774 с.

Кобилюк В. Хто врятує «Білого слона»? / В. Кобилюк // Карпати. Туризм. Відпочинок. — 2005. — №3 (5). — С. 17–21.

Козицький А. Краєзнавчо-туристичне товариство «Плай» (1924–1939) / А. Козицький // З історії вітчизняного туризму : зб. наук. статей. — К., 1997. — С. 58.

Ліхтей І. Закарпаття в складі Чехословаччини: особливості суспільного розвитку (1919–1929) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.02 «Всесвітня історія» / І. Ліхтей. — Ужгород, 1997. — 25 с.

Луцький В. Активний туризм у діяльності молодіжних пластунських організацій Західної України (20–30 рр. XX ст.) / В. Луцький // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. — 2010. — № 1. — С. 21–26.

Мандрівки на вершини Карпат з турбаз Львівського обласного центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді : зб. екскурсійних маршрутів / [упоряд. Андрій Федуна]. — Львів : Червона калина, 2006. — 46 с.

Павлюк С. Ретроспективне дослідження рекреаційно-туристичного природокористування Івано-Франківської області впродовж XVI–XX століття / С. Павлюк // Наукові записки Сумського

Арт-простір № 2 45

державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. Географічні науки / [за ред. Б. Нешатаєва, А. Корнуса та ін.]. — Суми : Суми ВВП «Мрія». — 2014. — Вип. 5. — С. 104–109.

Пандяк І. Становлення та розвиток туристських притулків у Східних Карпатах в австро-угорський та польський періоди / Ігор Пандяк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — 2013. — № 42. — С. 274–282.

Паньківський К. З діяльності товариства «Плай» у Львові в десятиліття свого існування / К. Паньківський // «Плай» — туристично-краєзнавче товариство (Подорожі і діяльність товариства). — Львів, 1934. — С. 7.

Пендерецький О. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрямки її вдосконалення / О. Пендерецький. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. — 225 с.

Петранівський В. Туристичне краєзнавство / В. Петранівський, Й. Рутинський. — К. : Знання, 2006. — 576 с.

Петранівський В. Туристичний потенціал краю та організація обслуговування польських туристів у Львівському Передкарпатті (за матеріалами ЦТЕД «Трускавецьтурист») / В. Петранівський // Вісник Львівського ун-ту. — 2008. — № 24. — С. 241–251. — (Сер. «Міжнар. відносини»).

Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. Вип. 2: Матеріали науково-практичної конференції «Стан розвитку екскурсійного обслуговування та проблеми управління рекреаційним комплексом Прикарпаття» / [голова редкол. Клапчук В.]. — Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. — 244 с.

Рутинський М. Історико-географічні риси становлення й розбудови Яремчансько-Ворохтянської територіальної рекреаційної системи наприкінці ХІХ — першій половині ХХ століття / М. Рутинський // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. — Вип. 633–634. Географія. — 2012. — С. 146–150.

Савчук Б. Український Пласт 1911–1939 рр. / Б. Савчук. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1996. — 264 с.

Шульга Г.М. Архитектурно-планировочная организация горнолыжных комплексов : дис. на соиск. науч. степени канд. арх. / Г.М. Шульга. — К., 1990. — 147 с., 42 табл.

Hora Alois Podkarpatska Rus: Přehled poměru karpatoruských / Alois Hora. — Praha : Grégr, 1919. — 35 s.

Konkurs na gmah obserwatorium astronomiczno-meteorologiczne im. Marszalka Palsudskiego w Czarnohorze // Architektora i budownictwo. — 1935. — № 12.

Krygowski W. Ochrona urządzeń turystycznych / W. Krygowski // Turyzm Polski. — Kraków, 1938. — № 9. — С. 12.

Radwańska-Paryska Z. Encyklopedia tatrańska / Z. Radwańska-Paryska, W. Paryski. — Warszawa : Sport I turystyka, 1973. — 394 s.

Štěpánek P. Podkarpatská Rus v letech 1919–1939. Podkarpatská Rus Vás zve / P. Štěpánek. — Náchod : Konting, 2008. — 164 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.