Анонси

«АРТ-простір» (випуск 3) запрошуємо подавати матеріали!!

 

«АРТ-простір» (випуск 3). Збірник видається раз на рік. Публікуються матеріали, присвячені актуальний питанням теорії та історії культури, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, архітектури та дизайну. Запрошуються до співпраці науковці, аспіранти, докторанти.

          Розділи збірника:

 1. Культурологічні виміри мистецтва
 2. Образотворче мистецтво. Архітектура
 3. Декоративно-прикладне мистецтво

          Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є:

 • перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»);
 • здійснення редколегією внутрішнього рецензування статей та організація зовнішнього (пп. 2.10, 2.11 Наказу МОН України від 17 жовтня 2012 року № 1111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);
 • перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними стандартами України (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»; ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) «Реферат и аннотация. Общие требования»; ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».

          Редколегія організовує рецензування статей, інформує автора електронною поштою про результат розгляду.

 

Вимоги до матеріалів:

 • статті осіб, які не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією, підписаною доктором чи кандидатом наук (фахівцем за профілем);
 • авторами з Києва подається електронна версія статті та її друкований варіант. Автори з інших міст та країн надсилають матеріали електронною поштою. Обов’язковим є підтвердження редколегією прийняття матеріалу до друку;
 • стаття, у якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без посилання на джерело, не повертається на доопрацювання та не публікується, а її автор може подати до редколегії інший матеріал. У разі повторного виявлення запозичень редакція залишає за собою право відмовити у публікаціях матеріалів даного автора;
 • автор разом з матеріалами подає авторську довідку – відомості про автора українською, російською та англійською мовами, що містять прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду з зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора, контактну інформацію (номер телефону, адресу електронної пошти). Авторська довідка подається окремим файлом.

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до оформлення тексту:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку» (Витяг з Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1);
 • список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ 3582-97. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку. Не бажані посилання на словникові видання та праці навчально-методичного характеру (методичні вказівки, посібники, підручники).

Технічне оформлення

 • обсяг статті – від 0,25 до 0,5 авт.арк. (10000-20000 знаків);
 • мови – українська, російська, англійська, німецька, іспанська, польська, італійська, французька;
 • текст подається у текстовому редакторі МS Word OC Windows через інтервал 1,5, шрифт Тimes New Romen, кегль 14, абзац 1 см, поля – 2 см;
 • стаття повинна містити номер УДК (у лівому верхньому куті першого аркуша);
 • порядок розташування матеріалу: у правому верхньому куті – прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання і місце роботи автора. Назва статті друкується великими літерами симетрично до тексту. Під назвою подаються анотації українською, російською та англійською мовами з обов’язковим перекладом назви статті та ПІБ автора та ключовими словами (5-10), далі – текст статті;
 • цитування оформлюється у тексті в круглих дужках із зазначенням ПІБ автора та року видання друкованої праці, наприклад: (М.  Алпатов, 2011), посилання на цитовані джерела оформлюються у тексті в квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, наприклад: [2, 17-18], [98; 117; 201].

          Після статті подається список джерел в алфавітному порядку з наскрізною нумерацією відповідно до чинних вимог. До статті додається авторська довідка.

          Реквізити для сплати надсилаються після підтвердження прийняття матеріалу до друку. Матеріали докторів наук (одноосібні) друкуються безкоштовно. Матеріали до випуску 3’2017 приймаються  до 31 березня 2017 р.

 

 

 

 

 

 

          Матеріали надсилати за адресою: kafedraART@ukr.net   

i.bratus@kubg.edu.ua через інтерфейс сайту 

 

 

 

 

Редколегія

 
Опубліковано: 2017-12-04
 
1 - 1 з 1 результатів